missie en visie

Alib Ambassadeur Stichting Broodjehagelslag Alib Ambassadeur Stichting Broodjehagelslag


1) Inleiding.


Het komt steeds vaker voor dat jongeren in de problemen komen door een moeilijke thuissituatie, schooluitval, werkloosheid of onvoldoende dagbesteding.
Landelijk wordt het aandeel jongeren zonder problemen geschat op circa 80% van alle jongeren, maar in stedelijke buurten met veel achterstandsproblematiek is dit slechts 50%.
Jongeren in deze buurten groeien vaak op in omstandigheden met veel risicofactoren, waardoor zij een grotere kans hebben op problemen thuis en/ of op school.
Mogelijke gevolgen hiervan zijn sociale uitsluiting, schooluitval, antisociaal gedrag en het plegen van strafbare feiten.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van deze jongeren het vertrouwen in hun omgeving verloren hebben en dat bij hen het gevoel ontstaat dat de maatschappij ze links laat liggen.
Hierdoor lopen zij het risico te vervallen in criminaliteit of slachtoffer te worden van loverboys, prostitutie of drugsgebruik.
Het onderwijssysteem is jammer genoeg vaak niet in staat om deze jongeren voldoende te begeleiden, waardoor opleidingstrajecten voortijdig worden afgebroken. Door de massaliteit, de grootte van veel scholen en het tekort aan individuele aandacht voelen jongeren zich vaak niet thuis op school.
Ook de arbeidsmarkt zit niet op deze jonge mensen te wachten zonder opleiding en zonder werkervaring waardoor een situatie ontstaat waar ze zelfstandig niet meer uitkomen.2) Trajecten.


In de afgelopen jaren zijn er al veel trajecten opgestart die niet het beoogde effect hebben gehad. Aansluitend terug naar school of werk is vaak niet mogelijk, waardoor gaten in het traject ontstaan en de motivatie bij de jongeren weer teniet gedaan wordt.
Toch is het mogelijk en dat deze jongeren weer op het juiste spoor gebracht kunnen worden door middel van intensieve coaching en begeleiding.
Een goede en intensieve relatie tussen coach en jongere kan leiden en stimuleren tot een positieve gedragsverandering en het versterken van hun (verborgen) talenten en kwaliteiten.
Gezien de grote verschillen in achtergrond en opleiding (of het ontbreken hiervan), is de noodzaak ontstaan om individuele trajecten te ontwikkelen, toegesneden op de situatie van de jongere.
Door individuele trajecten te ontwikkelen kan ook voor een groot deel ongewenst groepsgedrag worden voorkomen.
De coaches moeten makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar zijn: “maak maar een afspraak voor volgende week” of “zoek het maar op op het internet” werken niet.
Zij moeten de jongeren het gevoel geven dat ze waardevol en belangrijk zijn.
Een succesvol traject is voor een groot deel afhankelijk van de betrokkenheid en de motivatie van de coaches.
Er zal uitgezocht moeten worden waar, bij deze jongeren, het vertrouwen in de toekomst geschaad is en onder welke voorwaarden dit vertrouwen weer terug te winnen is.
Weer een mislukking kan er voor zorgen dat deze jongeren voorgoed aan de onderkant van de maatschappij terecht komen.3) Lunchroom Broodje Hagelslag, Almere. Uniek Concept.

Broodje Hagelslag wordt ontwikkeld en opgezet om in de beschreven behoefte te kunnen voorzien en staat voor eenvoud en een vertrouwd gevoel: iedereen, ook jongeren met een buitenlandse achtergrond, weet wat een broodje hagelslag is.
Door en voor jongeren, een lunchroom met een kleine kaart die gerund wordt door jongeren en coaches die ook in de horeca hun sporen hebben verdiend.
Voorwaarde aan onze coaches, begeleiders en jongere is hierbij dat zij geen 9 tot 5 mentaliteit hebben maar echt betrokken zijn bij het project.(voor de coaches en begeleiders zie ook de bijlage, competenties van de medewerkers)
Samen met de coaches zullen jongeren een stage en begeleidingsplan maken om via Broodje Hagelslag hun plek in de maatschappij (terug) te vinden, Samen kunnen zij kijken waar hun behoeften en mogelijkheden liggen terwijl ze in de lunchroom werkervaring opdoen.
Leren omgaan met mensen, weer deelnemen aan de maatschappij en hun verantwoordelijkheden weer oppakken, hierdoor zullen ze het gevoel krijgen er weer bij te horen.
Voor iedere jongere kan het traject anders zijn, afhankelijk van hun individuele behoeften en talenten.
Maar elk traject heeft het doel te leiden tot een terugkeer naar school of een plaats op de arbeidsmarkt.4) Bedrijfs cultuur.

Broodje Hagelslag wil een plaats zijn waar de jongeren zich thuis voelen en waar jong en oud gemakkelijk binnenstapt om te genieten van lekker eten.
Door goede en intensieve contacten met instellingen, bedrijven en kan de doorstroming van jongeren bevorderd kunnen worden.
De verblijfsduur bij Broodje Hagelslag zal niet voor iedereen gelijk te zijn omdat deze afhankelijk is van de behoefte en noodzaak die bij de jongere aanwezig is.
De in- en uitstroom zullen dan ook flexibel zijn.
De opzet is niet dat elke jongere in de horeca terecht komt. Voor elke jongere zal onderzocht worden waar hun behoeften, kansen en mogelijkheden liggen.
Door eerder genoemde contacten met bedrijven en instellingen kan de trajectinhoud per individu bepaald worden.
Intensieve begeleiding zal ook na de stagetijd voorwaarde zijn om trajecten te doen slagen: jongeren worden pas “losgelaten” als het doel bereikt is.
In ieder geval zal aandacht besteedt worden aan klantvriendelijkheid, op tijd komen en gaan (wekkervast), prioriteiten stellen, overzicht houden en hygiëne (schone keuken, schone zaak, toiletten en kleding), vaardigheden in de keuken en bediening.
Broodje Hagelslag moet een plaats worden waar jongeren graag heen gaan en waar ze zich gewaardeerd en thuis voelen.
In het na-traject is er de mogelijkheid om, indien nodig of gewenst, terug te komen bij Broodje Hagelslag. Dit is voor ons een voorwaarde om mislukkingen te voorkomen.5) Doelen individueel begeleidings en coaching traject.


o De eigenwaarde van jongeren versterken.
o Jongeren inzicht geven in de consequenties van hun gedrag.
o Jongeren helpen om zelfvertrouwen in hun toekomst en ontwikkeling te krijgen door hen te helpen oplossingen te vinden voor praktische hulpvragen op sociaal gebied, bij werk, scholing en opleiding en contacten met officiële instanties.
o Jongeren sociale en praktische vaardigheden aanreiken.
o Jongeren hun eigen talenten laten ontdekken: wat kan ik goed en wat wil ik graag?
o Jongeren leren om eigen keuzes te maken.
o Jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag thuis, op school, op werk en op straat.
o Jongeren stimuleren en ondersteunen om een bijdrage aan de maatschappij te leveren.6)Doelen bepalen.


o Bij Broodje Hagelslag bepalen coaches samen met de jongere waaraan gewerkt gaat worden.
o Doelen en resultaten worden concreet omschreven.
o Doelen worden positief geformuleerd, zodat de jongeren kunnen werken aan het aanleren van gewenst gedrag in plaats van het afleren van ongewenst gedrag.
o We focussen op kleine praktische en snel te realiseren doelen, zodat er snel positief resultaat zichtbaar en voelbaar is.
o We spreken duidelijk af met de coaches en de jongere, op welk niveau doelen bereikt moeten worden.
o We werken met een overzichtelijk plan van aanpak, zodat de jongere stap voor stap aan de slag kan gaan richting einddoel. Dit bevordert de motivatie.
o Verwachtingen tussen coach en jongeren worden heel helder gesteld.
o Er is veel aandacht voor wat de jongere zelf al kan en wat moet hij/zij nog wil leren.7)Bijlage: competenties van de medewerkers van Broodje Hagelslag.


Houding: Inleven in de cultuur en de positie van de doelgroep. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
Vaardigheden: o Creatief en flexibel, sturend zijn en jongeren kunnen stimuleren tot een actieve en positieve houding.
o Doorzettings vermogen en vasthoudendheid, kunnen confronteren en spiegelen.
o Netwerken kunnen motiveren en inzetten.
o Professioneel afstand kunnen houden maar ook bruggen kunnen slaan.
o Kunnen werken met persoonlijkheid en emoties.
o Grenzen in de begeleiding kunnen en durven aangeven.
o Snel en concreet inspelen op de hulpvraag van jongeren.
o Om kunnen gaan met spanningen tussen inleven, begrip tonen en grenzen stellen.
o Discreet zijn.
o Doel- en resultaatgericht kunnen werken.8)Beleidsplan 2016-2020.


Ons beleid is erop gericht om in de komende 5 jaar het realiseren van de centrale doelstelling van Stichting Broodje Hagelslag.
Namelijk ondersteuning te bieden voor de jongeren die op welke manier dan ook buiten de Maatschappij zijn komen te staan Door middel van coaching, catering en lunchroom, als doel te leiden naar school of een plaats op de arbeidsmarkt.9)Beloningsbeleid.


Nu wordt de coaching en begeleiding van de catering nog onbezoldigd uitgevoerd.
Al zal met de groei van de stichting, hier salaris tegenover gaan staan, voor de mensen die zich fulltime inzetten.
Het geld wat we tot nu toe hebben verworven is het grootste deel door catering en veel kleiner deel door donatie.

Wij willen dit uitbreiden door ‘Maatschappelijk verantwoord coachen’.
Net als men catering bij ons af neemt, is men Maatschappelijk verantwoord.
Men steunt een maatschappelijk goed doel! (Stichting Broodje Hagelslag).
Als men gezins coaching neemt, of individuele coaching jongeren of ouder(s).
Denk hierbij ook aan vecht scheiding, brug slaan tussen ouder(s) en kind etc.
Voor mensen die een coach kunnen bekostigen.
Dit geld gaat naar de stichting zodat we ook jongeren/gezinnen kunnen coachen en helpen waar men geen geld heeft om dit te betalen.
Heel dit zal binnenkort uitgebreid op onze site te zien zijn in logo en tekst.

Al het geld wat we verdienen of krijgen via donaties, gaat naar de stichting!